miercuri, 9 august 2017

Cerere actualizare pensie recalculata conform L.223/2015

CATRE
CASA DE PENSII SECTORIALA A
 MINISTERULUI APARARII NATIONALE


DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul, Col(r) ………………, domiciliat în localitatea ………, str. ……………. nr. ……., Bl. …….., Sc. , Ap. …., judetul ……… , posesor al actului de identitate seria ……. nr. ……., eliberat de catre SPCLEP Braila la data de ………, CNP ……….., cu dosar pensie nr. ……….., formulez prezenta

CERERE

de actualizare a cuantumului pensiei, recalculat in baza art. 109 din Legea 223/2015 prin  decizia de recalculare a pensiei nr. …….. din ……., eliberata de catre Casa de pensii sectorială a Ministerului Apararii Nationale.

          Art. II, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 152 din 27 iunie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial nr. 487 din 27 iunie 2017, prevede ca:

“3) De la data intrării în vigoare a prezentei legi se majorează cu 15% cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie ale următoarelor categorii de personal:  

          b) cadrele militare în activitate, precum şi soldaţii şi gradaţii voluntari, inclusiv personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale şi instituţiile aflate în subordinea sa, cu excepţia celor care au beneficiat de majorări potrivit Legii nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;”

          Conform legislatiei in vigoare, data intrarii in vigoare a Legii 152 este 30.06.2017, la trei zile de la publicarea in Monitorul Oficial.

          Art. 60, alin (1), lit. a) din Legea 223/2015 privind pensile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede ca:

“(1) Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional şi/sau solda de funcţie/salariul de funcţie al militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special, în procentele stabilite la art. 29, 30 şi 108 şi în funcţie de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie, astfel:

a) potrivit gradului militar/profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu şi a mediei soldelor de funcţie/salariilor de funcţie îndeplinite în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, la cererea persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost deschise înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi;”

Art. 1 din anexa 2 la ORDINUL nr. M.25 din 15 februarie 2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 23 martie 2016  prevede ca:

“ART.1 Actualizarea pensiilor militare de stat prevăzută la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către casele de pensii sectoriale, de regulă din oficiu, pe baza informaţiilor din bazele de date proprii, fără a fi emise decizii în acest sens, conform prevederilor din anexa nr. 1 la ordin şi prevederilor legale în vigoare la data prevăzută de lege la data actualizării pensiilor.”

          In baza acestor dispozitii legale, Casa de pensii sectoriala era obligata ca, din oficiu, sa efectueze actualizarea cuantumului pensiei si sa puna in plata drepturile cuvenite incepand cu 30.06. 2017.

          Intrucat Casa de pensii sectoriala nu a procedat la efectuarea actualizarii cuantumului pensiei nici in luna iulie si nici in luna august, solicit in mod imperativ aplicarea imediata a art. 60, alin (1) din Legea 223/2015 si acordarea drepturilor cuvenite incepand cu luna septembrie, cu respectarea stricta a dispozitiilor art 60, alin. (3) din aceeasi lege.

          In situatia in care Casa de pensii sectoriala nu va da curs cererii mele, imi rezerv dreptul de a ma adresa instantelor de judecata.

 

                                                                                  Col (r),
.....08.2017

                                                                                              

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu