marți, 7 martie 2017

STATUTUL CAR-PMS

CAPITOLUL I
DENUMIRE, ORGANIZARE, SCOP

Art. 1 (1) Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Militari Sindicalişti BRĂILA, denumire prescurtată CAR-PMS BRĂILA, este asociaţie cu caracter civic, persoană juridică de drept privat cu caracter nepatrimonial, apolitică, cu scop de caritate şi ajutor reciproc.
Art. 3 CAR-PMS BRĂILA are ca scop principal promovarea şi dezvoltarea legăturilor de solidaritate, sprijin şi întrajutorare materială prin acordarea de:
a)    împrumuturi rambursabile;
b)     ajutoare nerambursabile şi ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor cu înmormântarea foştilor membri (ajutoare în caz de deces);
c)     beneficii rezultate din dobânzi.
CAPITOLUL II  MEMBRII CAR-PMS BRĂILA
Art. 5 Pot fi membri ai CAR-PMS BRĂILA pensionarii proveniţi din sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională, pensionarii indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia îi aparțin , beneficiarii de ajutor social , membrii de familie ai pensionarilor -soț,soție,precum și copiii majori incapabili de muncă aflați în întreținerea pensionarilor sau a beneficiarilor de ajutor social, care   doresc și acceptă prevederile prezentului statut.
Art. 6 Primirea ca membru CAR-PMS BRĂILA se aprobă de preşedintele casei de ajutor, pe baza unei cereri scrise depusă de solicitant, în nume personal.
Art. 9 Membrii CAR-PMS au următoarele obligaţii:
a)    să respecte întocmai statutul, hotărârile adunării generale şi ale consiliului director;
b)    să îşi achite lunar obligaţiile băneşti reprezentând cotizaţii, contribuţii şi împrumuturi, inclusiv dobânzile aferente acestora, în cuantumurile şi la termenele stabilite de adunarea generală şi/sau consiliul director;
c)    să aibă o comportare civilizată şi demnă în relaţiile cu ceilalţi membri şi cu persoanele din conducerea CAR-PMS BRĂILA;
d)   să nu desfăşoare activităţi care contravin statutului sau hotărârilor adoptate de adunarea generală.

CAPITOLUL III  ORGANELE CAR-PMS BRĂILA
Art. 12 Organele de conducere şi control ale CAR-PMS BRĂILA sunt:
a)    adunarea generală;
        b) consiliul director;
c)     comisia de cenzori.

CAPITOLUL IV  VENITURI Şl CHELTUIELI
Art. 27 Veniturile CAR-PMS se realizează din:
a)    taxe de înscriere;
b)    cotizaţii şi contribuţii lunare;
c)    dobânzi încasate pentru acordarea de împrumuturi;
d)   dobânzi încasate pentru sumele depuse la bănci;
e)    alte surse (sume prescrise, donaţii etc.)

CAPITOLUL V  ACORDAREA ÎMPRUMUTURILOR Şl A AJUTOARELOR
Art. 31 Împrumuturile se acordă membrilor CAR-PMS cu o vechime de cel puţin 3 luni, cu aprobarea preşedintelui, în condiţiile prevăzute de statut, şi dacă şi-au achitat la zi obligaţiile financiare asumate faţă de casa de ajutor reciproc.
Art. 32 (1) Membrii CAR-PMS pot solicita împrumuturi fără a depăşi cuantumul şi numărul de rate aprobate de adunarea generală.
(2)    Contractele de împrumut constituie conform legii titlu executoriu . Înfiinţarea popririlor se face de către creditor nefiind supuse validării şi se aplică prin acţiunea instanţelor de judecată şi sau a executorului judecătoresc .
(3)    Împrumuturile se acordă cu sau fără giranţi, cu obligaţia de a se acoperi valoarea creditului contractat şi de a se respecta scadenţa plăţii ratelor conform contractului.

Art.  34  Dobânda se încasează anticipat la acordarea împrumutului.
Art. 37 Ajutoarele în caz de deces se plătesc urmaşilor legali ai celor decedaţi sau celor care au plătit costul înhumării, pe baza următoarelor acte: cerere scrisă, copie xerox a certificatului de deces, carnetul de membru CAR-PMS al celui decedat, copie xerox a actului de identitate al solicitantului, precum şi alte documente justificative, după caz.

CAPITOLUL  VI  DISPOZIŢII FINALE
Art. 41 Aplicarea unitară a prevederilor Statutului şi ale Regulamentul Intern de Funcţionare se face prin hotărâri adoptate în adunarea generală.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu