joi, 25 septembrie 2014

Propuneri modificari Statut SCMD

Filiala BRAILA Tabel propuneri modificari STATUT
Nr. crt.
Textul propos a fi modificat sau/si textul propus a fi completat. Se vor indica elementele de localizare a textului: Capitol, Articol, Litera, Paragraf.
Textul cu care se inlocuieste
Justificarea propunerii (argumente)

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE


1
Art. 1. Sindicatul ”Cadrelor Militare Disponibilizate” (CMD) este o organiza/ție cu personalitate juridică, înscrisă în registrul persoanelor juridice în temeiul prevederilor Legii 54/2003, a sentinței judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti și a prezentului STATUT, ce reunește, pe linia liberului consimțământ, cadre militare în rezervă, diponibilizate conform OG. nr. 7/1998 dar și a altor acte normative conjucturale, alte cadre militare în rezervă și în retragere care aderă la statutul, scopul și obiectivele sindicatului, care au calitatea de membri de sindicat, în condițiile prezentului statut.
Art. 1. Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate denumit in continuare -SCMD, este o organizație cu personalitate juridică, înscrisă în registrul persoanelor juridice în temeiul prevederilor Legii 54/2003, a sentinței judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti și a prezentului STATUT, ce reunește, pe linia liberului consimțământ, cadre militare în rezervă diponibilizate conform OG. nr. 7/1998 dar și a altor acte normative conjucturale, alte categorii de personal militar in rezerva și în retragere , precum şi urmaşii beneficiari de pensie care aderă la statutul sindicatului.
Aceasta este denumirea sub care este cunoscuta organizatia

Actualizeaza o stare de fapt, include si SGV
Repetare pleonastica
2
Art. 2. Sindicatul ”Cadrelor Militare Disponibilizate” este o organizație sindicală independentă, apolitică, constituită democratic, prin voința exclusivă a membrilor săi, în strictă conformitate cu prevederile Legii 54/2003.
Art. 2. SCMD este o organizație sindicală independentă, apolitică, constituită democratic, prin voința exclusivă a membrilor săi, în strictă
conformitate cu prevederile legale.
-Aceasta este denumirea sub care este cunoscuta organizatia
-Permisiv si actual
3
Art. 3. Sindicatul ”Cadrelor Militare Disponibilizate” este independent față de partidele politice, de organele de stat ale puterii, administrației, justiției, de alte formațiuni ale sistemului instituțional politic precum și de orice alte structuri ale Guvernului României.
ELIMINAT
Este deja prev.legala- L.54/2003 art.1.(2)
4
Art. 4. Principiile fundamentale ale organizării și funcționării Sindicatului sunt: respectful față de lege, unitatea de acțiune, loialitatea și disciplina sindicală, democrația, solidaritatea oștească, onoarea și demnitatea militară, exprimarea liberă și respectul opiniilor.
Art. 4. Principiile fundamentale ale organizării și funcționării Sindicatului sunt: respectul față de lege, unitatea de acțiune, loialitatea și disciplina sindicală, democrația, solidaritatea oștească, onoarea și demnitatea militară, exprimarea liberă și respectul opiniilor.
De definit principiile.
5
CAPITOLUL II – SCOPUL CONSTITUIRII, DENUMIREA ȘI SEDIUL
Art. 5. Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate are sediul în strada Bogota, Nr. 6, Sector 1, Bucureşti și poate constitui filiale în orice localitate din țară și străinătate unde locuiesc persoane care îndeplinesc condițiile și aderă la obiectivele și statutul său. De asemenea Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate se poate afilia la orice federație și confederație sindicală din țară și străinătate, în condițiile Legii 54/2003 și ale prevederilor prezentului statut.
CAPITOLUL II –SEDIUL, SCOPUL ȘI OBIECTIVELE SINDICATULUI
Art. 5. SCMD are sediul social  în (strada Bogota, Nr. 6, Sector 1, Bucureşti) și poate constitui filiale în orice localitate din țară și străinătate unde locuiesc persoane care îndeplinesc condițiile și aderă la obiectivul și statutul său.
-Asa titlul respecta ordinea continutului.
-Adresa nu corespunde ATENTIE L.54/2003 art.53.(1).c
-Aceasta este denumirea sub care s-a consacrat organizatia
-Permisiv si actual
-Afilierea este la art.15.e
6
Art. 6. Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate are următoarele scopuri principale:
Art. 6. SCMD are drept scop apararea drepturilor si liber- tatilor membrilor, prevazute in legislatia interna si interna- tionala, in pactele si tratatele la care Romania este parte.
Un singur scop
Act Constitutiv.art. 3.1,3.2
7

Art.6.1 Scopul SCMD se realizeaza prin urmatoarele obiective si directii de actiune:
Adaugat pt.detaliere
8
a) realizarea unității și forței de acțiune ale membrilor săi pentru punerea în valoare și apărarea drepturilor, libertăților, intereselor legale și legitime ale tuturor categoriilor de militari;
a) realizarea unității și forței de acțiune ale membrilor săi pentru punerea în valoare și apărarea drepturilor, libertăților, intereselor legale și legitime ale acestora;
-evita neintelegeri
9
b) acționarea prin toate mijloacele legale pentru îmbunătățirea protecției sociale a cadrelor militare de toate categoriile, pentru respectarea, promovarea și apărarea drepturilor și intereselor lor sociale, economice și civile;
b) îmbunătățirea protecției sociale a membrilor SCMD, prin respectarea, promovarea și apărarea drepturilor și intereselor lor sociale, economice și civile;
Este un scop nu un mijloc de actiune
10
c)asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale cadrelor militare disponibilizate, în rezervă sau în retragere:
c)asigurarea respectării drepturilor si libertatilor fundamentale ale membrilor sai:

11
– dreptul la MUNCĂ și la veniturile ce li se cuvin pentru munca prestată, conform prevederilor constituției și Codului Muncii, fără nicio îngrădire, până la vârsta standard prevăzută de Legea 19/2000;
– dreptul la munca și la veniturile ce li se cuvin pentru munca prestată, conform prevederilor constituției și Codului Muncii, fără nicio îngrădire, până la vârsta standard prevăzută de lege;
Evita actualizare ulterioara

– respectarea prevederilor legale privind asistența medicală;– dreptul la pensie militară decentă, în raport cu munca depusă, greutățile, privațiunile, riscurile, sacrificiile personale și familiale suportate în cariera militară.


12
d) susținerea de negocieri cu reprezentanții Guvernului, Președenției, Parlamentului României, ai sindicatelor de resort și comisiilor parlamentare de specialitate, pentru respectarea drepturilor legale cuvenite și pentru soluționarea oricăror revendicări și probleme care intră în competența acestora, inclusiv soluționarea propunerilor de decorare și avansare în grad a membrilor de sindicat, cadre în rezervă și retragere;
d) susținerea de negocieri cu reprezentanții institutiilor statului pentru respectarea drepturilor legale cuvenite și pentru soluționarea oricăror revendicări și probleme care intră în competența acestora;
-este mai corect;

e) participarea la realizarea dialogului social cu Guvernul României, pentru asigurarea climatului de pace socială;


13
f) păstrarea și promovarea glorioaselor tradiții ale Armate Române;
f) păstrarea și promovarea glorioaselor tradiții ale Armatei Române şi ale structurilor de ordine publică şi siguranta naţională reprezentate;
-completat
14
g) restabilirea drepturilor legale ale membrilor în toate cazurile în care se constată că acestea au fost încălcate prin abuzuri, acte ilegale, imorale și netemeinice;
g) restabilirea drepturilor legale ale membrilor în toate cazurile în care se constată că acestea au fost încălcate.


h) acordarea de asistență juridică membrilor de sindicat în cauze care-i vizează;i) conlucrarea cu toate organizațiile si organismele interne si internaționale, care luptă în spiritual democrației pentru îndeplinirea aspirațiilor de libertate și dreptate sociala ale tuturor categoriilor sociale;


15
j) conlucrarea nemijlocită cu Ministerul Apărarii Naționale și celelalte ministere de resort pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la cadrele militare în rezervă și în speță la cadrele militare disponibilizate pentru perfecționarea permanentă a acestor prevederi
j) conlucrarea nemijlocită cu ministerele de resort pentru aplicarea si imbunatatirea legislatiei referitoare la cadrele militare.
Concis si cuprinzator
16
k) asigurarea protecției liderilor de sindicat și delegaților sindicali, atât pe durata mandatului lor cât și după expirarea acestuia;
ELIMINAT
-Vezi L.54 art.9
Vezi art.41

l) constituirea de FONDURI proprii pentru ajutorarea membrilor săi;


17
m) alte scopuri legale stabilite prin rezoluții sau hotârâri ale organelor proprii de conducere;
m) alte obiective si directii de actiune stabilite prin rezoluții sau hotârâri ale organelor proprii de conducere;
SCMD are un singur scop art.6
18
n) poate adresa autorităților publice competente, potrivit Art.73 din Constituție, propuneri de
legiferare în domeniul sau în interesul sindicatului;
ELIMINAT
- Vezi art.6.j.
19
o) respectarea declarației universale a drepturilor omului și a celorlalte norme în domeniu.
o) urmarirea respectarii declarației universale a drepturilor omului și a celorlalte norme în domeniu.

20
Art. 7. Pentru înfăptuirea scopurilor sale, Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate va acționa prin următoarele mijloace specifice luptei sindicale:
Art. 7. Pentru indeplinirea obiectivelor sale, SCMD va acționa prin următoarele mijloace specifice luptei sindicale:
nuanta
21
a) negocierea, medierea, concilierea;
a) negocierea, medierea, concilierea, interpelarea;

22
b) interpelarea Guvernului României, a ministerelor de resort, purtarea de tratative cu acestea în cazul în care hotârârile luate contravin sau afectează negativ drepturile legale sau statutare ale membrilor de sindicat;
ELIMINAT
- Vezi art.7.a.
23
c) manifestul, petiția, protestul, întrunirea, demonstrația;
c) petiția, protestul, mitingul, demonstrația;
L.54/2003 art.27

d) sesizarea organelor de procuratură și justiție cu privire la activitățile persoanelor juridice sau fizice în cazul de încălcare a drepturilor membrilor de sindicat;e) colaborarea cu instituții publice și organizații neguvernamentale în vederea demascării și combaterii abuzuruilor, corupției și încălcării drepturilor omului;


24
f) organizarea de dezbateri în mass-media pe probleme specifice.
f) organizarea si participarea la dezbateri în mass-media pe probleme specifice.
Completat
25
CAPITOLUL III. MODUL DE DOBÂNDIRE ȘI ÎNCETARE A CALITĂȚII DE MEMBRU
Art. 8. (1) Calitatea de membru al sindicatului este personală și inalienabilă și nu poate trece la succesori;


Art. 8. (1) Calitatea de membru al sindicatului este personală și inalienabilă;poate dobandi calitatea de membru al SCMD orice persoana care indeplineste conditiile prevazute la art.1, care își însușește și se angajează să respecte statutul si ROF .


-si nu poate…pleonasm
-Adaugat.Sunt cerintele cap.III
26

(2)Calitatea de membru al sindicatului inceteaza prin:
(a) deces;
(b)demisie
(c)autoexcludere-in cazul neachitarii cotizatiei pentru o perioada mai mare de un an;
(d)excludere;
(f)inscrierea in alta formatiune sindicala;
Adaugat
Sunt cerintele cap.III
27
(2) participarea ca membru al sindicatului se poate face ca persoană fizică, fiecare membru având dreptul la un singur vot, indiferent de contribuția sa la patrimoniul sindicatului;
MODIFICAT
MUTAT La art.12.b
Nu face obiectul  Cap.III
La drepturi

28
(3) votul se poate da prin mandat special numai unui alt membru al sindicatului;
MODIFICAT
MUTAT La art.12.b
Nu face obiectul  Cap.III
La drepturi
29
(4) membrul este de drept autorizat a se retrage oricând din sindicat, cu condiția de a comunica hotârârea sa Comitetului Director, în scris, cu cel puțin 6 luni înainte pentru filiare și 30 de zile pentru membrii;
(3) membrul SCMD se poate retrage oricand din sindicat cu conditia de a comunica in scris hotararea sa Biroului Operativ al Filialei-in continuare BOF- din care face parte;membrii Comitetului Director-denumit in continuare CD-vor comunica in scris si acestuia din urma.
Hotararea de retragere este un act unilateral de vointa si nu necesita preaviz
30
(5) membrii care se retrag nu au nici un drept asupra patrimoniul sindicatului, ei rămânând obligați a achita în continuare cotizațiile restante pentru perioada cât au fost membri;
MUTAT la Cap.V art.31.e

Nu face obiectul  Cap.III
La Patrimoniu

31
(6)fiecare membru al sindicatului va depune lunar în contul sindicatului o cotizație a cărui cuantum va fi fixat de către Consiliul Național al Reprezentanților;
ELIMINAT
Nu face obiectul  cu Cap.III
Este la Indatoriri
vezi. art.13.f
32
(7) fiecare membru care nu achită cotizația anuală către sindicat se consideră autoexclus din sindicat, situația definitivându-se prin hotărârea Consiliului Național al Reprezentanților;
(4) membrul SCMD care nu achită catre SCMD cotizația pentru o perioada mai mare de un an se consideră autoexclus din sindicat, situația definitivându-se prin hotărârea Consiliului Național al Reprezentanților-denumit in continuare CNR-;el ramane in baza de date si se poate reactiva numai prin plata cotizatiei incepand cu  data reactivarii precum si pentru perioada cuprinsa intre ultima plata si data ramanerii definitive a hotararii de excludere a CNR.
Daca membrul SCMD a  intrerupt activitatea sindicala un timp indelungat, de ex. 3 ani, nu este corect ca la reinscriere in sindicat sa plateasca din urma cotizatia, pentru ca nu a fost membru; este corect insa ca la reinscriere sa achite cotizatia restanta.
33
(8) orice membru care nu respectă statutul sindicatului este în primul rând atenționat în scris de către Comitetul Director, în caz de repetare i se va suspenda dreptul de vot timp de 6 luni, iar în final, va fi exclus la cererea Comitetului Director, printr-o hotărâre a Consiliului Național al Reprezentanților;
ELIMINAT

Nu face obiectul cu Cap.III
La sanctiuni Cap.IV
34
(9) orice persoană care își însușește și se angajează să respecte statutul poate deveni membru al sindicatului ulterior constituirii, cu aprobarea Comitetului Director și prin validarea Consiliului Național al Reprezentanților.
ELIMINAT
Vezi prop. art.8.1
35
Art. 9. (1) Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate consideră că membrii săi nu pot în același timp și membrii unei alte structuri sindicale similare din domeniul de activitate;
ELIMINAT
Prev.de L.54/2003 art.2(4)
Vezi prop. Art.8.2.f
36
(2) Membrii fondatori sunt acele persoane care au format grupul de inițiativă pentru înființarea Sindicatului CMD și care au constituit un patrimoniu afectat în mod permanent și irevocabil realizării scopului Sindicatului CMD. Membrii fondatori și cei acceptați au următoarele drepturi:
Art. 9.(1) Membrii fondatori sunt acele persoane care au format grupul de inițiativă pentru înființarea SCMD și care au constituit un patrimoniu afectat în mod permanent și irevocabil realizării scopului SCMD.
-Defineste cevaDrepturile la cap.respectiv
37

(2) Membrii acceptanti sunt cei care au aderat ulterior la prevederile Statutului SCMD
-Defineste ceva

38
a) să propună programe și acțiuni care să realizeze scopurile sindicatului;
MUTAT LA Cap.IV Drepturi (art.12)
Drepturile la cap.IV
 Valabil pt.toti membrii
39
b) să participe la programele și acțiunile organizate de sindicat;
MUTAT LA Cap.IV Drepturi (art.12)
Drepturile la cap.IV
 Valabil pt.toti membrii
40
c) să facă parte din Comitetul Director al sindicatului;
ELIMINAT
Valabil pt.toti membrii
41
d) să reprezinte sindicatul cu acordul Comitetului Director la reuniuni interne și internaționale, pe teme legate de sfera de activitate a sindicatului;
MUTAT LA Cap.IV Drepturi (art.12)
Drepturile la cap.IV
 Valabil pt.toti membrii
42
e) să contribuie la publicațiile sindicatului și să propună spre publicare diferite lucrări;
MODIFICAT
MUTAT LA Cap.IV Drepturi (art.12)
Drepturile la cap.IV
 Valabil pt.toti membrii
43
f) să fie remunerați pentru activitățile permanente pe care le desfășoară în coordonarea programelor și a unităților componente ale sindicatului;
MUTAT LA Cap.IV Drepturi (art.12)
Drepturile la cap.IV
 Valabil pt.toti membrii
44
g) să deconteze cheltuielile legate de reprezentarea sindicatului;
MUTAT LA Cap.IV Drepturi (art.12)
Drepturile la cap.IV
 Valabil pt.toti membrii
45
h) să desfășoare activități independente cu caracter didactic, științific, publicistic, de consultanță;
ELIMINAT
Este dreptul oricui
46
(3) Membrii fondatori au în plus următoarele drepturi:
ELIMINAT
Drepturile la cap.IV

47
a) să atace în justiție deciziile contrare legii, Actului Constitutiv sau Statutul Sindicatului, adoptate de către Comitetul Director;
MODIFICAT
MUTAT LA Cap.IV Drepturi (art.12)
Drepturile la cap.IV
 Valabil pt.toti membrii
48
b) să aleagă membrii Comitetului Director;
ELIMINAT
Exista CNR
Vezi :-Cap.V art 15.1.b
         -Act C art.7.5
49
c) să li se confere în semn de recunoștință, diplome, medalii, pachete aniversare, invitații la orice acțiuni de amploare a sindicatului, la fiecare Congres Național și onoruri pentru inițiativa înființării Sindicatului CMD, cât și pentru activitatea desfășurată în cadrul acesteia;
MODIFICAT
MUTAT LA Cap.IV Drepturi (art.12)
Este o recompensa.
La cap.IV
Valabil pt.toti membrii
50
(4) Membrii onorifici sunt personalități din România sau din alte țări cu activitate deosebită în direcția scopurilor sindicatului și care, pentru meritele lor, primesc numai de la unanimitatea membrilor fondatori dinstincția de membru onorific; după decesul/dizolvarea tuturor membrilor fondatori, calitatea de membru onorific se acordă de către Comitetul Director, pe viață. Membrii onorifici ai sindicatului au toate drepturile de care se bucură membrii acceptați, mai puțin acela de a face parte din Comitetul Director.
(3)Membrii onorifici sunt personalități din România sau din alte țări cu activitate deosebită în direcția indeplinirii scopului SCMD și care, pentru meritele lor, primesc distincția de membru onorific.
   Calitatea de membru onorific se acordă si se retrage de către CNR la propunerea CD.
   Membrii onorifici ai sindicatului au toate drepturile de care se bucură membrii acceptanți, mai puțin acela de a face parte din Comitetul Director.
Orice distinctie se acorda numai de CNR, organul suprem de conducere.
Orice distinctie care se poate acorda trebuie sa se si poata retrage.
Nimic nu poate fi pe viata!
51
Art. 10. Pentru a dobândi activitatea de membru sindical trebuie îndeplinite următoarele condiții:
ELIMINAT
Vezi prop.art.1 si 8.1
52
a) să-și bazeze activitatea sindicală pe principii democratice și să recunoască statului și regulamentul sindicatului;
ELIMINAT
Vezi prop.art.1 si 8.1.a
53
b) să plătească cotizația fixată de Consiliul Național al Reprezentanților;
ELIMINAT
Vezi art.13.f
54
c) alte reglementări ale prezentului statutul vor fi stipulate în ROF (Regulamentul de Organizare și Funcționare).
MUTAT la art.44
Nu face obiectul Cap.III
Vezi prop.Cap.VIII.art.44
55
Art.11. Cererea tip se formulează în scris și se depune la sediul sindicatului sau al filialei județene. Aprobarea cererii de înscriere în Sindicatul CMD se comunică celor în cauză de către Președintele Comitetului Director al sindicatului.
ELIMINAT
Este in ROF
56
CAPITOLUL IV. DREPTURI, ÎNDATORIRI ȘI SANCȚIUNI
CAPITOLUL IV. DREPTURI, ÎNDATORIRI, RECOMPENSE ȘI SANCȚIUNI
Completat
57
Secțiunea I - Drepturi
Art. 12. Principiul fundamental de organizare și funcționare al sindicatului este autonomia membrilor săi care se exprimă prin:
Art. 12.Membrii SCMD au urmatoarele drepturi:
Este vorba de drepturi nu principii de org si functionare
58
a) organizarea și desfășurarea activităților specifice din domeniul de activitate;
ELIMINAT
Nu-i un drept ci indatorire
59
b) dreptul de a alege și de a fi ales în mod liber în organele de conducere;
a) să aleagă şi să fie alesi în organele de conducere;
Are dreptul ….
60

b)sa dispuna de un singur vot, indiferent de contribuția sa la patrimoniul sindicatului.
Votul se poate exprima si prin alt membru al sindicatului numai cu mandat special acordat;
Mutat de la
cap.III art.8.2si 3
61
c) participarea liberă la adoptarea și aplicarea hotărârilor;
c) participe la adoptarea și aplicarea hotărârilor;
Are dreptul ….
62
d) formularea de propuneri pentru ordinea de zi a Comitetului Director, pentru tactica și strategia sindicală a acesteia;
d) să formuleze propuneri pentru ordinea de zi a sedintelor(adunarilor)organelor de conducere.
-Are dreptul ….
-propuneri in orice domeniu si nivel…
63
e) dreptul, fără restricții, la opinie în cadrul sindicatului. Hotărârile organelor de conducere ale sindicatului se adoptă cu majoritate simplă de voturi, cu excepția cazurilor nominalizate;
e) exprime, fără restricții, opinii în cadrul sindicatului.
Are dreptul ….

Cum se adopta hotararile La Cap.V art.15.4,
64
f) dreptul nelimitat al fiecărui membru de sindicat să hotărască liber și oricând dacă rămâne sau se retrage din componența acestuia. Membrii care se retrag nu pot cere sumele depuse drept cotizație sau sumele și bunurile donate;
f) să hotărască oricând dacă rămân sau se retrag din componența sindicatului.
Are dreptul să….

Cei care se retrag...
-la Patrimoniu art 31.f
Vezi L.54 art.33.2
65
g) dreptul de a cere membrilor sindicatului să acționeze în comun pentru a reprezenta, susține, apăra și pune în valoare cauza și interesele lor;
ELIMINAT
Nu-i un drept
66
h) dreptul de a fi informați cu privire la activitatea organelor de conducere ale sindicatului;
h) sa fie informați cu privire la activitatea organelor de conducere ale sindicatului;
Are dreptul ….
67
i) dreptul de a se constitui filiale teritoriale pentru apărarea intereselor pe plan local;
i) sa se constituie in filiale teritoriale, pentru apărarea intereselor pe plan local;
Are dreptul ….
68
j) dreptul la consultanță în problemele muncii sindicale, economice, juridice, sociale, etc;
j) să beneficieze de consultanță în problemele muncii sindicale, economice, juridice, sociale, etc;
Are dreptul ….
69
k) participarea la elaborarea și dezbaterea unor proiecte de acte normative de interes general sau pe domeniul de activitate;
k) participe la elaborarea și dezbaterea unor proiecte de acte normative de interes general sau pe domeniul de activitate;
Are dreptul ….
70
l) dreptul de a înființa și administra, în interesul membrilor de sindicat, unități economice, sociale, sportive, culturale, de presă, etc.
ELIMINAT
Este prevazut la art.15.1.o)
71

l) să propună programe și acțiuni prin care să realizeze scopul sindicatului;
Mutat de la art.9.(2).a
72

m) să participe la programele și acțiunile organizate de sindicat;
Mutat de la art.9.(2).b
73

n) să reprezinte sindicatul cu acordul CD la reuniuni interne și internaționale, pe teme legate de sfera de activitate a sindicatului;
Mutat de la art.9.(2).d
74

o) să propună diferite lucrari pentru publicațiile sindicatului;
Mutat de la art.9.(2).e
75

p) să fie remunerați pentru activitățile permanente pe care le desfășoară în coordonarea programelor și a unităților componente ale sindicatului;
Mutat de la art.9.(2).f
76

r) să deconteze cheltuielile legate de reprezentarea SCMD;
Mutat de la art.9.(2).g
77

s) să atace în justiție deciziile contrare legii, Statutului si/sau Regulamentului de Organizare si Functionare –denumit in continuare ROF- adoptate de către organele de conducere ale SCMD;
Mutat de la art.9.(3).a
78

t) sa sesizeze organele abilitate ale SCMD cu privire la incalcari ale statutului
Mutat de la art.14 al.2

Secțiunea II - Îndatoriri (obligații)


79
Art. 13. Obligațiile membrilor sindicatului sunt următoarele:
Art. 13.(1)
doar completare numerotare

a) să respecte statutul sindicatului și regulamentul de organizare și funcționare (ROF)b) să participe, atunci când este solicitat, la activitatea sindicatului și a organelor sale de conducere;c) să acționeze pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor și măsurilor stabilite de către organele de conducere. Membrii care nu sunt de acord cu unele hotârâri nu sunt obligați să participe la îndeplinirea lor, dar se vor abține de la orice acte potrivnice realizării acestora;d) să fie loiali sindicatului și să acționeze împotriva atacurilor nejustificate lansate împotriva acestuia, indiferent din partea cui ar veni;e) să respecte prevederile Declarației Universale a Drepturilor Omului și ale celorlalte norme pe domeniu;


80
f) să achite cotizația lunară la termenul prevăzut.
f) să achite cotizația in cuantumul si la termenele stabilite de CNR.
completat
81

Secțiunea III – Recompense
Sectiune noua
82

2) Pentru îndeplinirea exemplara a obligațiilor statutare de către membri se prevăd următoarele recompense:
a)     multumiri verbale;
b)    multumiri scrise;
c)     acordarea de diplome;
d)    acordarea de medalii, plachete aniversare;
e)     invitații la acțiuni si/sau activitati ale SCMD;
De la art.9.(3).c

83

3) Dreptul de a acorda recompense revine:
  -CNR : orice recompensa, la propunerea CD;
  -CD : recompensele prevazute la art.13.2. lit.a,b si c,e;
  -BOF- recompensele prevazute la art.13.2. lit.a si b;

84
Secțiunea III – Sancțiuni
Secțiunea IV – Sancțiuni
Renumerotat
85
Art. 14. Pentru neîndeplinirea obligațiilor statutare de către membri se prevăd următoarele sancțiuni:
Art. 14. 1) Pentru neîndeplinirea de catre membrii SCMD a obligațiilor ce le revin, se prevăd următoarele sancțiuni:
obligatiile nu sunt numai statutare
86
a) atenționarea verbală și scrisă;
a) avertisment verbal sau scris;

87

b) suspendarea dreptului de vot pana la 12 luni;

88
b) suspendarea;
c) revocarea din functie;

89
c) excluderea.
d) excluderea.

90
Cazurile de excludere se pot sesiza în scris Comitetului Director de către oricare dintre membrii sindicatului.
MODIFICAT
MUTAT LA Cap.IV Drepturi (art.12)
Prevazut la drepturi art.12.t)
91
Organul abilitat a decide sancțiunile cu atenționarea verbală sau scrisă și suspendarea este Comitetului Director.
2)Dreptul de a aplica sanctiuni revine:
a) CNR- sanctiunile prevazute la art.14 lit. c si d;
b) CD  -sanctiunile prevazute la art.14 lit. a,b,c;
c) AGF- sanctiunile prevazute la art.14 lit. c,d;
d) BOF- sanctiunile prevazute la art.14 lit. a ;
Trebuie ca si BOF sa aiba putere de sanctionare asupra membrilor proprii, altfel, ar fi de umplutura.
92

3)Oricare din sanctiunile prevazute de art. 14 se poate aplica direct, functie de gravitatea incalcarii obligatiilor statutare.
Nu este obligatirie sanctionarea progresiva
93

4) Înainte de adoptarea hotărârii de sancționare, membrul în cauză va fi ascultat în apărare.
Mutat de la art.14 al.3
94

5) Impotriva sanctiunii aplicate, membrul poate SCMD face apel in scris, in termen de 15 zile de la comunicare,astfel:
a) pentru sanctiunile aplicate de BOF si AGF- la CD;
b) pentru sanctiunile aplicate de CD- la CNR;
Cale de atac la sanctiune
95

6) În lipsa apelului, hotararile de sanctionare raman definitive.
Rezolvare cai atac
96

7) Organul apelat analizeaza cauza la prima intrunire hotaraste si comunica decizia apelantului in termen de 30 de zile;
    Pana la adoptarea hotararilor de catre organul apelat, sanctiunile nu produc efecte.
    Hotararile date in apel sunt definitive.
Rezolvare cai atac
97
Excluderea se hotărâște de către Consiliul Național al Reprezentanților cu 2/3 din numărul de voturi valabil exprimate.
ELIMINAT
Cum voteaza CNR
- la cap.V
98
Înainte de adoptarea hotărârii de sancționare, membrul în cauză va fi ascultat în apărare.
MUTAT la pct.4
Vezi prop. la art.14.4
99
Împotriva hotărârii de excludere membrul poate face plângere pe calea apelului în termen de 15 zile la Comitetul Director sau, în ultimă instanță, la Consiliul Național al Reprezentamților.
MODIFICAT
MUTAT la art.14.5
Cale de atac la sanctiune, nu numai excludere
100
Până la adoptarea hotărârii definitive de către organele abilitate să examineze apelul, drepturile și îndatoririle membrului sunt suspendate.
MODIFICAT
MUTAT la art.14.7 al.2
Nu este corect.
Daca nu-i vinovat?
101
În lipsa apelului, membrul se consideră exclus fără confirmarea altor organe.
MODIFICAT
MUTAT la art.14.6
Nu numai excluderea este sanctiune
102
CAPITOLUL V. ORGANELE DE CONDUCERE ALE SINDICATULUI
CAPITOLUL V. ORGANELE DE CONDUCERE SI CONTROL ALE SINDICATULUI
Comisia de cenzori nu este organ de cond.
103
Art. 15.


            Organele de conducere ale sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate sunt:
– Consiliul Național al Reprezentanților;
– Comitetul Director;
– Biroul Operativ.
Art. 15.
  Organele de conducere ale SCMD sunt:
a)     La nivel central:
– Consiliul Național al Reprezentanților(CNR);
– Comitetul Director (CD);
     b) La nivel local:
-Adunarea generala a filialei (AGF);
-Biroul Operativ al Filialei (BOF)


Biroul Operativ (central) este organ executiv

Exista organe de conducere si la nivel local
104

CONSILIUL NAȚIONAL AL REPREZENTANȚILOR

105
(1) Consiliul Național al Reprezentanților este organul suprem de conducere al acestuia și este constituit din reprezentanții județelor și membrii Comitetului Director.
(1) CNR este organul suprem de conducere al SCMD și este constituit din membrii Comitetului Director și delegații filialelor conform normei de reprezentare.
Nu exista organizatie jud.
Norma:vezi prop.art.15.8

În acest scop, Consiliul Național al Reprezentanților are următoarele atribuții:a) aprobă ordinea de zi și problemele de procedură;


106
b) constituie și validează componența numerică și nominală a Comitetului Director, a președintelui și secretariatului general;
b) -alege prin vot secret, componența nominală si pe functii a Comitetului Director.
B.Op.= Act.const. art.7.5
107

- alege și/sau revocă, individual sau colectiv, membrii Comisiei de Cenzori si ai Comisiei de Solutionare a contestatiilor;
Mutat de la art.15.1.k
=Vezi CNR oct.2012
108
c) stabilește obiectivele și strategia sindicatului pentru perioada următoare;
c) dezbate si stabilește obiectivele și strategia sindicatului pentru perioada următoare;

109
d) hotărăște asupra petițiilor, apelurilor și propunerilor adresate sindicatului;
d) hotărăște asupra petițiilor, apelurilor și propunerilor adresate CNR;
Numai cele adresate lui
110
e) hotărăște asupra afilierii sindicatului la organizații de profil pe plan intern și internațional;
e) hotărăște asupra afilierii sindicatului la organizații de profil pe plan intern și internațional în condițiile legii și ale prevederilor prezentului statut.;
Mutat de la De la CapII art.5
111
f) aprobă schimbarea sediului sindicatului;
ELIMINAT
Eventuala schimbare a sediului nu are timp sa fie aprobata de CNR
112
g) aprobă nivelul cotizațiilor pentru organizația internațională la care este afiliat;
ELIMINAT
Este prevazut in actul de afiliere
113
h) analizează și hotărăște asupra activității desfășurate de Comitetul Director și Comisia de Cenzori;
h) analizează activitatea organelor de conducere, Comisiei de cenzori, Comisiei de disciplina și hotărăște masurile ce se impun;
Analizeaza:
-ceva nu asupra;
-pe cei pe care-i numeste
114
i) aprobă și modifică statutul sindicatului;
i) aprobă modificarea statutului SCMD;
Statutul exista
115
j) validează excluderea membrilor;
j) analizeaza si hotaraste acordarea recompenselor si aplicarea sanctiunilor propuse de CD conform prevederilor cap.IV;
Completat
116
k) numește și revocă, individual sau colectiv, mandatele membrilor Comitetului Director și a Comisiei de Cenzori;
MODIFICAT
MUTAT la art.15.1.b
Membrii CD sunt la art.15.1.b
117
l) controlează activitatea și gestiunea organelor de conducere, administrare și control;
l) dezbate rapoartele privind activitatea și gestiunea organelor de conducere, administrare și control si hotărăște masurile ce se impun;
CNR nu poate controla
118
m) hotărăște asupra prestațiilor și cotizațiilor la care vor fi supuși membrii;
m) hotărăște valoarea cotizației de membru al SCMD precum si  termenul/termenele de achitare;
Fara prestatii
119
n) hotărăște PLATA indemnizațiilor membrilor Comitetului Director, a Comisiei de Cenzori, precum și validarea altor cheltuieli ocazionate de exercitarea acestei activități;
n) stabileste bugetul alocat pentru functiile remunerate.
Vorbim de bani=vorbim de BVC
120
o) adoptă hotărârile cu privire la înființarea sau participarea la capitalul social al unor societăți comerciale care să asigure fondurile necesare funcționării și îndeplinirii scopului sindicatului;
o) adoptă hotărârile cu privire la înființarea sau participarea la capitalul social al unor societăți comerciale, in vederea asigurarii fondurilor necesare funcționării și îndeplinirii scopului sindicatului;


Nu Soc.Com.asigura fonduri

p) hotărăște dizolvarea sindicatului și adoptă orice alte hotărâri care, conform statutului și legislației în vigoare, sunt de competența exclusivă a Consiliului Național al Reprezentanților;


121

q) dezbate si aproba bugetul anual de venituri si cheltuieli;
Organizatie fara buget?
122

r) hotaraste perioada in care se va desfasura urmatoarea adunare ordinara a CNR.
Asa este corect
123
(2) Consiliul Național al Reprezentanților se convoacă cel puțin o dată pe an, la cererea Comitetului Director, în ședințe ordinare și, ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare. Consiliul Național al Reprezentanților Extraordinar poate fi convocat la cererea Comitetului Director sau a unei treimi din numărul membrilor săi.
(2) CNR se convoacă o dată la 2ani  în ședința ordinara.
 La solicitarea CD si/sau a cel putin doua treimi din numărul filialelor se pot convoca ședințe extraordinare.
Reducerea cheltuielilor
124
(3) Consiliul Național al Reprezentanților este legal constituit dacă la ședință participă jumătate plus unul din numărul total al membrilor delegați, deciziile adoptându-se numai în cazul unei majorități absolute a celor prezenți.
(3) CNR este legal constituit dacă la ședință participă jumătate plus unul din numărul total al membrilor delegați.
Cum se voteaza pct.4
125
(4) Deciziile privind dizolvarea sau modificarea scopului sindicatului se adoptă cu o majoritate calificată de 2/3 din numărul total al membrilor Consiliului Național al Reprezentanților.
(4)Deciziile in cadrul CNR se adopta cu majoritate simpla.
Stabileste modul de vot
126
(5) Convocarea Consiliului Național al Reprezentanților, cu precizarea datei, locului și ordinii de zi, trebuie făcută cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii acesteia, prin înștiințarea în scris a tuturor membrilor sindicatului.
(5) Convocarea CNR, cu precizarea datei, locului și ordinii de zi, se face cu cel puțin 30 zile înainte de data desfasurarii acestuia, în scris si /sau prin mijloace electronice.
Suntem in 2014

Toti membrii sa stie, dar obligatoriu participantii.

(6) Fiecare membru al Consiliului dispune de un vot egal în cadrul Consiliului Național al Reprezentanților.


127

(7) Filialele care au mai putin de 15 membri cu cotizatia achitata la zi nu pot desemna delegat la CNR.
Trebuie zbatut putin si jos
128

(8) Norma de reprezentare a filialelor la CNR este de un delegat la 100 de membri cu cotizatia achitata la zi, rotunjit in plus, dar nu mai putin de 1 delegat de filiala, cu respectarea prevederilor art.15 pct.7 din statut.
Reprezentativitatea este data de nr. membrilor
129

COMITETUL DIRECTOR

130
Art. 16. (1) Conducerea sindicatului este asigurată de un Comitet Director format din președinte, secretar general, vicepreședinți, și câte un reprezentant pentru fiecare euroregiune distinctă, aleși de Consiliul Național al Reprezentanților pe un mandat de 5 ani.
Art. 16. (1) Conducerea sindicatului este asigurată de un Comitet Director format  din 17 membri si 4 supleanti.
 In cadrul CD, sunt urmatoarele functii:
- președinte,
- secretar general,
- primvicepresedinte,
- vicepreședinți pe domenii si euroregiuni aleși de CNR pe un mandat de 4 ani.
Eventual limitat numarul de mandate, pentru a evita rutina.
131
(2) Președintele sau, în lipsa acestuia, secretarul general reprezintă sindicatul în fața autorităților publice în justiție sau în relațiile cu terții.
(2) Președintele sau, în lipsa acestuia, secretarul general sau primvicepresedintele reprezintă sindicatul în fața autorităților publice în justiție sau în relațiile cu terții, in baza mandatului stabilit.

Reprezinta vointa SCMD
132
Art. 17. Atribuțiile Comitetului Director:


133
(1) direcționează, organizează și supervizează activitatea sindicatului pentru realizarea în bune condiții a scopului stabilit de către Consiliul Național al Reprezentanților;
(1) direcționează, organizează și supervizează activitatea sindicatului pentru realizarea în bune condiții a scopului SCMD si hotararilor CNR;
Scopul este stabilit in statut;
CNR=hotarari
134
(2) aprobă investițiile sindicatului și acțiunile promovate;
(2) stabileste masurile concrete pentru realizarea  investițiilor sindicatului conform hotararilor CNR;
Investitiile sunt o treaba serioasa, pe banii membrilor
135
(3) aprobă statul de funcțiuni și nivelul de salarii la angajații din subdordine;
(3) stabileste statul de funcțiuni și nivelul de salarii/indemnizatii pentru angajații din subdordine in limita bugetului aprobat de CNR;
Completare logica

(4) asigură întocmirea bilanțului și a bugetului de venituri și cheltuieli ale sindicatului;


136
(5) exercită orice alte atribuții și îndeplinește însărcinările stabilite de către Consiliul Național al Reprezentanților;
(5) exercită atribuțiile stabilite prin ROF și îndeplinește hotararile CNR;
CNR =hotarari
137
(6) soluționează contestațiile depuse de membrii care au fost excluși din sindicat.
(6) soluționează apelurile depuse de membrii care au fost sanctionati.
Vezi prop.art.14.5
138

(7) acorda recompense si aplica sanctiuni conform competentelor prevazute in Cap.IV;

139

(8) propune CNR acordarea de recompense si aplicarea de sanctiuni conform competentelor prevazute in Cap.IV;

140

(9)Actualizeaza ROF in termen de 3 luni de la aprobarea modificarii Statutului SCMD.
Creste competenta CD
141
Art. 18. (1) Comitetul Director se întrunește cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar la data stabilită de Biroul Operativ. Convocarea se face în scris sau telefonic cu cel puțin 5 zile înainte de data întrunirii.
Art. 18. (1) Comitetul Director se întrunește trimestrial in sedinta ordinara.
 La solicitarea Biroului Operativ Central-in continuare BOP- se pot convoca ședințe extraordinare.
 Convocarea se face în scris ,telefonic sau prin mijloace electronice cu cel puțin 5 zile înainte de data întrunirii.

142
(2) Biroul Operativ este format din președintele și secretarul general al Sindicatului CMD.
Biroul Operativ organizează și supervizează activitatea sindicatului pentru realizarea în bune condiții a hotărârilor Consiliului Național al Reprezentanților și ale Comitetului Director.
(2) Biroul Operativ Central (BOP)este format din președinte, secretarul general al SCMD,vicepresedinte cu problem organizatorice și minim 2 membri ai CD.
  BOP  organizează activitatea sindicatului pentru indeplinirea hotărârilor CNR și ale CD.
 BOP se intruneste in sedinte lunare ordinare sau extraordinare la cererea majoritatii.
Asigurarea functionalitatii intre sed.CD

(3) Ședințele sunt legal constituite prin participarea a jumătate plus unul din numărul membrilor Comitetului Director, iar deciziile se adoptă cu majoritatea absolută a celor prezenți.


143
Art. 19. (1) Controlul gestiunii patrimoniului sindicatului este asigurat de o Comisie de Cenzori, formată din trei membri, aleși de Consiliul Național al Reprezentanților, pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși, iar cel puțin unul dintre ei va trebui să fie contabil autorizat sau expert contabil. Comisia de Cenzori întocmește rapoarte pe care le prezintă Comitetului Director sau Consiliului Național al Reprezentanților ori ce câte ori este necesar.
Mutat la COMISIA DE CENZORI
Nu este organ de conducere

144
(2) Comisia își alege din rândurile sale un președinte validat în funcție de Consiliul Național al Reprezentanților.
ELIMINAT
In Regulamentul propriu
145
(3) Comisia verifică în mod deosebit activitatea financiară a sindicatului, modul cum sunt gospodărite fondurile bănești și bunurile materiale.
ELIMINAT
In Regulamentul propriu
146
(4) Comisia de Cenzori realizează cel puțin două acțiuni de verificare pe un an sau, ori de câte ori consideră necesar, acțiuni la care trebuie să participe cel puțin doi membri.
ELIMINAT
In Regulamentul propriu
147
(5) În timpul controlului, membrii comisiei beneficiază de decontarea cheltuielilor ocazionate de această activitate. Președintele Comisiei de Cenzori va primi o indemnizație stabilită de Comitetul Director.
ELIMINAT
Decont=valabil pt.toti;
Indemnizatie=la COMISIA DE CENZORI

Art. 20. Nu pot fi alese în cadrul Comitetului Director al sindicatului:
a) persoanele care dețin funcții de demnitate publică, conform legii și magistrații în funcție;b) persoanele care nu se bucură de reputație morală și au antecedente penale.


148
Art. 21. Revocarea din funcție a celor aleși în Comitetul Director intervine în următoarele condiții:
a) când încalcă prevederile statutului;
Art. 21. Revocarea din funcție a celor aleși în Comitetul Director intervine în cazurile cand:
a) încalcă prevederile statutului;

149
b) încalcă în mod repetat normele democratice;
b) încalcă normele democratice;
Cate repetari?
150
c) săvârșesc o infracțiune;


151
d) încalcă grav disciplina de MUNCĂ și financiară;
d) încalcă disciplina de muncă și financiară;
Cine stab. Gravitatea?
152
e) acționează împotriva intereselor sindicatului aducând daune morale și materiale acestuia;
e) acționează împotriva intereselor sindicatului aducând daune morale și/sau materiale acestuia;
Este deajuns un tip de daune
153
f) încalcă normele de conduită morală sau socială și, prin nerespectarea legilor privind credibilitatea, încrederea și prestigiul;
ELIMINAT sau definite normele ce constituie abateri
Nu putem defini normele morale si sociale care sunt sanctionabile

g) sunt promovați într-o funcție de conducere administrativă, magistrat, parlamentar sau în conducerea centrală a unui partid politic;

Col(r) PRICINA   ???

h) dovedesc inactivitate sau lipsa capacității de exercitare a mandatului.


154
Art. 22. (1) Propunerea de contestare a unuia sau mai multor membri ai Comitetului Director se face de oricare membru al Comitetului Director, iar hotărârea de suspendare (revocare) se va lua cu aprobarea a 2/3 din membrii prezenți, cu condiția ca la ședință să fie prezenți jumătate plus unul din membrii consiliului.
Art. 22. (1)Trebuie introdusa in atributiile Comisiei de Solutionare a contestatiilor.
.
-Contestarea -o poate face oricine;
-Revocare-cine l-a numit
-suspendarea unui membru CD vezi prop.art.18.3
155
(2) Hotărârea de excludere este luată de Consiliul Național al Reprezentanților în ședință Ordinară sau Extraordinară în baza propunerilor de suspendare aprobate de Comitetul Director.
ELIMINAT
Excluderea la Cap. IV
156
Art. 23. Procedura de contestare, precum și modul de revocare de către organele abilitate se stabilesc prin Regulamentul de Organizare și Funcționare.
Art. 23. Trebuie introdusa in atributiile Comisiei de Solutionare a contestatiilor.

157
Art. 24. (1) Pentru rezolvarea problemelor curente, zilnice, între ședințele Comitetului Director, activitatea este asigurată de Biroul Operativ și se conformează statutului, R.O.F., hotărârilor Comitetului Director și cele ale Consiliului Național al Reprezentanților.
Art. 24. (1) ELIMINAT
Vezi art.18.2

158
(2) Activitatea Biroului Operativ se desfășoară conform Statutului și Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat de Consiliul Național al Reprezentanților.
Pentru îndeplinirea atribuțiilor poate avea în subordine salariați proprii.
(2) Activitatea BOP se desfășoară in baza Statutului,ROF, a hotararilor CNR si ale CD.

Trebuie sa se incadreze in buget
 Salariati vezi art.17.3
159
Art. 25. Președintele:
Art. 25. Principalele atributii ale Presedintelui SCMD sunt:
sunt doar cele principale
160
(1) Președintele reprezintă sindicatul în virtutea mandatului încredințat de Consiliul Național al Reprezentanților și veghează la buna funcționare a activității organelor și structurilor de conducere ale sindicatului;
 (1) Reprezintă sindicatul în virtutea mandatului încredințat de Consiliul Național al Reprezentanților și veghează la buna funcționare a activității organelor și structurilor de conducere ale sindicatului;


(2) Prezidează ședințele Comitetului Director și ale Consiliului Național al Reprezentanților. În lipsa lui, aceste ședințe sunt prezidate de înlocuitorul de drept;


161
(3) Președintele reprezintă sindicatul în justiție, în raporturile cu persoanele fizice sau juridice din țară și din străinătate;
(3) Reprezintă sindicatul în justiție, în raporturile cu persoanele fizice sau juridice din țară și din străinătate;

162
(4) Alte atribuții se stabilesc prin R.O.F.
(4) Atribuțiile in detaliu se stabilesc prin R.O.F.

163
Art. 26. Secretatul general:

Art. 26. Principalele atributii ale Secretarului general al SCMD sunt:


164
 (1) Asigură funcționarea tuturor componentelor structurii organizatorice și urmărește respectarea statutului și R.O.F.-ului sindicatului;
 (1) Asigură funcționarea tuturor componentelor structurii organizatorice și urmărește respectarea statutului și ROF.
Nu este nevoie de articulat
165
(2) Asigură comunicarea cu membrii și coordonează organizarea acțiunilor specifice scopului pentru care s-a înființat sindicatul;
(2) Asigură comunicarea cu membrii și coordonează organizarea acțiunilor specifice scopului pentru care s-a înființat sindicatul;


(3) Preia prerogativele președintelui în lipsa acestuia și semnează documentele în numele acestuia;


166
(4) Prezintă lunar către Comitetul Director un raport scris privind situația financiară a sindicatului;
ELIMINAT se va inscrie la Dep. Ec.Financiar ROF
Exista Departament specializat
167
(5) Întocmește proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli, pe care îl supune spre avizare Comitetului Director și spre aprobare Consiliului Național al Reprezentanților;
ELIMINAT se va inscrie la Dep. Ec.Financiar ROF
Exista Departament specializat
168
(6) Alte atribuții se stabilesc prin R.O.F.
(6) Atribuțiile in detaliu se stabilesc prin R.O.F.

169
Art. 27. Vicepreședinții:

Art…..nou
Principalele atributii ale primvicepresedintelui:

170
 (1) Vicepreședintele desemnat preia atribuțiile în lipsa președintelui sau a secretarului general;
 (1) Preia atribuțiile presedintelui sau a secretarului general SCMD în lipsa acestora in conditiile art.16.2;

171
(2) Controlează modul în care membrii de sindicat și filialele teritoriale respectă și îndeplinesc prevederile statutului și R.O.F.;
(4) Controlează modul în care filialele respectă și îndeplinesc prevederile statutului și R.O.F.;

172
(3) Se ocupă de organizarea filialelor teritoriale și primește dosarele de înscriere de noi membri;
(3) Se ocupă de organizarea filialelor;

173
(4) Coordonează activitățile organizatorice ale sindicatelorîn teritoriu;
(2) Coordonează activitățile organizatorice ale filialelor;

174
(5) Coordonează activitatea de resort.
(5) Atribuțiile in detaliu se stabilesc prin R.O.F.

175

Art…nou
Atributiile vicepresedintilor pe domenii de activitate si euroregiuni se stabilesc prin ROF

176

ADUNAREA GENERALA A FILIALEI

177
Art. 28. Filialele Județene:
(1) Sindicatul înființează filiale, organizații, județene;
Art.28 (1)Adunarea generala a filialei (AGF) este organul de conducere a filialei SCMD, ce reuneşte membrii de sindicat din zona administrativă de care aparţin.
-AGF este organ de cond.
-nu este organizat pe filiale judetene
178
(2) Filialele județene sunt conduse de un Birou Operativ Județean, format din președinte, vicepreședinte și secretar. Președintele filialei face parte de drept din Consiliul Național al Reprezentanților, putând fi înlocuit prin mandat de secretar general sau vicepreședinte;
  (2) AGF se convoacă semestrial, în ședință ordinară sau ori de câte ori este nevoie, în ședințe extraordinare.

179

(3) AGF este legal constituită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu majoritate absolută.
   Dacă la ședință nu se întrunește cvorumul menționat, se convoaca o noua adunare generala care este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, hotărârile urmând a fi luate cu majoritatea simplă.

180

4) Convocarea AGF trebuie notificată membrilor, împreună cu ordinea de zi, data și locul de desfășurare, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea lucrărilor.

181

5)AGF are urmatoarele atributii principale:

182

a) dezbate problemele de interes general şi particular, în conformitate cu prevederile statutului, regulamentului şi ale altor acte emise de organele de conducere ale Sindicatului sau rezultate din necesitățile locale ale filialei și adoptă măsuri corespunzătoare;

183

b)alege componenta numerica si nominal pe functii a biroului operativ al filialei;

184

c) adopta masurile necesare indeplinirii sarcinilor rezultate ca urmare a deciziilor organelor de conducere;

185

d)dezbate si aproba bugetul de venituri si cheltuieli al filialei;

186

e)alte atributii sunt stabilite prin ROF.

187
(3) Filialele județene nu au statut juridic;
(6) Filialele pot dobandi statut de personalitate juridica;
Astfel filiala capata un rol mai important pe plan local
188

BIROUL OPERATIV AL FILIALEI

189

(4) Biroul operativ al filialei - in continuare BOF- este ales de AGF pentru o perioada de 4 ani si este format din minim 3 membri:-presedinte;
                           -secretar;
                           -un numar variabil de vicepresedinti.

190
(4) Birourile Operative Județene aprobă înscrierile de noi membri, asigură colectarea cotizației membrilor și reprezintă sindicatul în relațiile cu organele administrației locale.
ELIMINAT
In atributiile BOF
191

Art…nou
Principalele atributii ale BOF sunt:
atributiile BOF
192

5) asigură conducerea executivă a filialei.
atributiile BOF
193

(a) aprobă înscrierile de noi membri;
atributiile BOF
194

(b)asigură evidenta cotizațiilor membrilor;
atributiile BOF
195

(c)reprezintă sindicatul în relațiile cu organele administrației locale.
atributiile BOF
196

(d)ia masuri pentru incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de AGF;
atributiile BOF
197

e) atributiile membrilor BOF stabilite prin ROF.
atributiile BOF
198

COMISIA DE CENZORI

199

Art…nou
Comisia de cenzori-in continuare CCZ- este organul de control economico-financiar al SCMD.
CCZ este formata din 3 membri titular si 2 supleanti.
atributiile Com de cenzori, organ de control
200

 Organizarea si functionarea CCZ se desfasoara pe baza unui regulament propriu aprobat de CNR.
 Actualizarea acestuia se va efectua cu aprobarea CD

201

CCZ întocmește rapoarte pe care le prezintă CNR si informeaza semestrial CD cu rezultatele activitatilor periodice de control executate.

202

Membrii CCZ primesc indemnizatii al caror cuantum este stabilit de CD , in limita prevederilor bugetare


CAPITOLUL VI. PATRIMONIUL, MODUL DE
STABILIRE ȘI ÎNCASARE A COTIZAȚIEI
Art. 29. Patrimoniul sindicatului se compune din bunuri mobile, imobile și mijloace bănești provenite din cotizații, donații și alte surse prevăzute de lege.Art. 30. Patrimoniul aparținând sindicatului poate fi folosit numai potrivit intereselor membrilor săi, nu poate fi împărțit, transmis sau lichidat decât pe baza hotărârii Consiliului Național al Reprezentanților și a legislației în vigoare.


203
Art. 31. Mijloacele bănești ale sindicatului privin din:
Art. 31. Mijloacele bănești ale sindicatului provin din:

204
a) cotizația sindicală încasată de la membrii de sindicat;
a) cotizația încasată de la membrii de sindicat;
fara sindicala

b) donații și sponsorizări din partea persoanelor fizice sau juridice din țară și străinătate;


205
c) sindicatul poate dobândi în condițiile legii orice fel de bunuri materiale sau imobile necesare scopului pentru care este înființat;
MUTAT mai jos
Art.de sine statator
Nu sunt mijloace banesti
206
d) venituri realizate din alte surse prevăzute de lege.


207

e) cota alocata filialeir din cotizatia achitata de membrii acesteia este de minim 50%.
Stabilita cota filialei
208

f) membrii SCMD care se retrag nu au nici un drept asupra patrimoniul acestuia.
Mutat de la Art.12 .f.
209

Art nou   SCMD poate dobândi în condițiile legii orice fel de bunuri materiale sau imobile necesare scopului pentru care este înființat;

210
Art. 32. Fondurile sindicatului vor fi folosite în principal pentru finanțarea activităților organizatorice, sociale, culturale, artistice și sportive, acordarea unor ajutoare, salarizarea angajaților și a membrilor Comitetului Director, acordarea de indemnizații de colaborare și o cotă parte pentru afiliere la organizații interne și externe.
Art. 32. Fondurile sindicatului vor fi folosite în principal pentru finanțarea activităților organizatorice, sociale, culturale, artistice și sportive, acordarea unor ajutoare, salarizarea angajaților, acordarea de indemnizații de colaborare și o cotă parte pentru afiliere la organizații interne și externe.
Membrii CD sunt alesi nu angajati.
211

Art nou. Inventarierea patrimoniului se va executa conform hotararilor CD.
Este necesar

CAPITOLUL VII. DIZOLVAREA, LICHIDAREA ȘI LITIGIILE SINDICATULUI
Art. 33. Dizolvarea și lichidarea se fac în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.


212

Art.nou
La dizolvarea unei filiale, patrimonial acesteia intra in patrimonial filialei la care sunt arondati membrii cotizanti sau se valorifica prin licitatie cu drept de preemtiune al acestora.
Patrimoniul filialei a fost constituit din cota parte membrilor acesteia.

Art. 34.Orice litigii ale sindicatului cu persoane fizice și juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești române.CAPITOLUL VIII. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII


213
Art. 35. Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate are sediul în orașul București și își desfășoară activitatea pe întregul teritoriu al țării.
Art. 35. Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate are sediul în orașul București.
Sunt filiale si in afara tarii.

Art. 36. Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate are ștampilă și insemne proprii aprobate de Consiliul Național al Reprezentanților.Art. 37. Sindicatul CMD are dreptul de a înființa organ propriu de presă, precum și unități economico-sociale și comerciale.Art. 38. Deviza Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate este ”Honor et patria! Vae victis!”


214
Art. 39. Patrimoniul ce urmează a fi dobândit se dezvoltă, se folosește și se gospodărește în mod judicios.
ELIMINAT
Lozinca
215
Art. 40. Patrimoniul se întregește (completează) pe baza unor acte legale (facturi, dispoziții de încasare, protocoale, procese-verbale, etc).
ELIMINAT
Nu se poate intregi(complete) pe baza unor acte ilegale
216
Art. 41. Persoanele alese în organele de conducere ale sindicatului, precum și cele care au deținut aceste funcții sunt protejate și beneficiază de prevederile Legii Sindicatelor nr. 54/2003.
Art. 41. Persoanele alese în organele de conducere ale sindicatului, precum și cele care au deținut aceste funcții sunt protejate și beneficiază de prevederile legislatiei specifice.


Art. 42. În raporturile cu terții, calitatea de membru al Comitetului Director sau de angajat al sindicatului, precum și funcția îndeplinită vor fi dovedite numai cu legitimație individuală eliberată sub semnătura președintelui.


217
Art. 43. Domnii Mircea Dogaru și Moise Cornel, prin hotărârea Consiliului Național al Reprezentanților, sunt împuterniciți pentru a întreprinde toate demersurile legale în vederea semnării, autentificării actelor constitutive ale sindicatului și pentru înființarea acestuia.
ELIMINAT
Nu mai este cazul.
Pentru actualizari vezi art.16.2
218
Art. 44. Dispozițiile prezentului statut se completează cu normele legale în vigoare în materie.
Art. 44. Dispozițiile prezentului statut se completează cu normele legale în vigoare în domeniu si cu prevederile ROF.

219
Art. 45. Prezentul Statut a fost adoptat în ședința Consiliului Național al Reprezentanților, astăzi, 25 Mai 2009.
Art. 45.Prezentul Statut a fost modificat si adoptat în ședința Consiliului Național al Reprezentanților, astăzi, .....octombrie 2014.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu